Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Nesne Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Nesne Nedir

1. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje.
2. (programlama) Programlama dizisinde nesne-yöneli programlamada, basit yapılı blok programları olarak kullanılan, işletim zamanı verilerinin saklanması için oluşturulmuş özel birimidir
3. (dil bilgisi) Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Özne bilincinden bağımsız olarak öznenin dışında olan her şey.
4. (felsefe) Öznenin dışında kalan her konu

Edebiyatta Nesne Nedir

Nesne, cümlede öznenin yaptığı iş ve eylemden doğrudan etkilenen öğedir. Düz tümleç olarak da bilinir. Yüklemi geçişli bir fiil olan cümlelerde bulunur.[1] Yükleme "ne", "neyi" ve "kimi" soruları sorularak bulunur.

Nesneyi Nasıl Buluruz Örnekler

Örnek; Psikopat doktor hastayı neşterle doğramış.

Yukarıdaki cümlede yüklem=doğramış, sorarız, kimi doğramış?=hastayı doğramış,öyleyse hastayı=belirtili nesne.
 
Belirtili nesne adın belirtme durum ekini (-ı,-i,-u,-ü) alır.
 
ÖRNEK: Arkadaşımın hediye ettiği kolyeyi kaybetmiş.(neyi kaybetmiş?)
üstü çizili olan yer belirtili nesnedir.
 
Belirtisiz nesne ise yükleme "ne?" sorusunu yöneltilerek bulunur. Belirtisiz nesne ad durum eklerinden hiçbirini almaz.
 
ÖRNEK: Onun için çiçek aldım.(ne aldım?)
üstü çizili yer belirtisiz nesnedir.
 
ÖRNEK: Terziye bir takım elbise diktirdim.(ne diktirdim?)
üstü çizili yer belirtisiz nesnedir.
 

Nesne Çeşitleri

Nesne, öznenin yaptığı iş ve eylemden doğrudan etkilenen öğedir. İki çeşittir:
1.Belirtili nesne (-i eki alır)
2.Belirtisiz nesne (ek almaz)

1. Belirtili Nesne

Belirtili nesne ismin belirtme hâl ekini (-ı, -i, -u, -ü) alır.
 Öğretmen seni görmek istiyor. (kimi?)
 Babam evi boyadı. (neyi?)
 Kardeşim, annemin hediye ettiği kolyeyi kaybetmiş. (neyi?)
 

2. Belirtisiz Nesne

Belirtisiz nesne, hâl eklerinden hiçbirini almaz (yalın hâldedir).
 Yolda eşime çiçek aldım. (ne?)
 Yarın terziye bir takım elbise diktireceğim. (ne?)
 Biraz uzanmak ister misin? (ne?)
 
Belirtisiz nesneyi tespit etmek için sorulan "ne" sorusunun özne tespitinde kullanılan "ne" sorusu ile karıştırılmaması gerekir. Bu karışıklığı önlemek için özne de soruya dahil edilebilir:
 Kedi su içiyordu. (Ne su içiyordu? Kedi [özne])
 Kedi su içiyordu (Kedi ne içiyordu?) Su [belirtisiz nesne])
 

Kaynakça

1.^ Çerçeve programa göre hazırlanmış Türk dili dersleri s 103. Burhan Paçacıoğlu. Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 1987

Nesne Kavramı Üzerine

Doç.Dr. İsmet CEMİLOĞLU (*)

“Dil Bilgisi, Türk Dil Bilgisi,Türkçenin Sözdizimi” gibi adlarla Türkiye Türkçesinin gramerini anlatan çeşitli eserlerde “cümle” ve “cümle ögeleri” ile ilgili olarak bilgiler verilmektedir. Bu arada cümlenin yardımcı ögelerinden biri olan nesne hakkında da çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Biz bu yazımızda, başlıca gramer kitaplarımızda nesne ile ilgili olarak verilen bilgiler üzerinde duracak, bu konuya yeni yaklaşımlar getirmeye çalışacağız.

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi’nde nesne ile ilgili olarak“Fiilin tesir ettiği nesneyi, şahsı, şeyi karşılayan cümle unsurudur. Fiillerin bir kısmı geçişli, bir kısmı geçişsizdir. Yani bir kısmı yapma, bir kısmı olma ifade eder. Yapma ifade edenlerin hareketi fiilden başka bir nesneye yönelir, ona tesir eder. Olma ifade edenlerin hareketi ise faile yönelir, onun üzerinde kalır. Demek ki geçişli fiiller tesir edecek bir nesne isterler. İşte bu nesneyi karşılayan cümle unsuru nesnedir. Şu hâlde nesne yalnız fiili geçişli cümlelerde bulunur. Nesne unsuru daima akkuzatif hâlinde bulunur, fiile akkuzatifle bağlanır. Bu akkuzatif ya ekli, ya eksiz olur...” demektedir (1).

Tahsin Banguoğlu,“Türkçe’nin Grameri”nde “Cümlede kimsenin, dolayısıyla yüklemin etkilediği kişiyi veya şeyi temsil eden kelimeye nesne adını veririz... Adlar cümlede kimi ve kim hâlleriyle nesne olurlar(Mehmet tavuğu kesti. Mehmettavuk kesti). Bunlardan birincisi yüklemin belli bir kişiyi veya şeyi etkilediğini anlatır ve belirsiz nesne (complement direct determine) adını alır.İkincisi ise yüklemin belirtilmemiş bir kişi veya şeyi etkilediğini anlatır ve belirsiz nesne (complement direct indetermine) adıyla anılır.”(2) açıklamasını yapmaktadır.
 
Aynı yazar, konuyla ilgisi dolayısıyla, fiilleri anlam bakımından değerlendirirken de onları geçişli fiiller(verb transitive) ve geçişsiz fiiller(verb intransitive) şeklinde sınıflandırmaktadır. Banguoğlu geçişli fiili “söz içinde bir varlık üzerinde etkisi olan fiillere geçişli fiiller(verb transitive) deriz.Etkilenen varlığın adı söz içinde çoğu zaman kimi, kim bazen de kime hâllerinde bulunur ve cümlede nesne (object) adını alır.” şeklinde açıklar(3) ve şu örnekleri verir:“Ali motoru getirdi. Birlikte çorba içeceğiz, çok paraya kıymışsınız.”(4)

Vecihe Hatiboğlu, “Türkçe’nin Sözdizimi”nde “Eylemin anlamını, çok yakından tamamlayan, etkileyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümlece nesne denir. Buna göre nesne yalın veya belirtme durumunda bulunarak iki türlü kullanılabilir:“Ev aldı.”, “Kitap okumalı.”, “Defter; kalem getirdiniz mi?” gibi tümcelerde yalın durumda bulunan“ev”, “kitap”, “defter, kalem” sözcükleri “belirtisiz nesne” adını alırlar.Aynı sözcükler belirtme durumunda kullanılırsa “belirtili nesne” olurlar.”(5)demekle nesne kavramı hakkındaki düşüncelerini dile getirmektedir.

Hikmet Dizdaroğlu “Tümcebilgisi”nde nesne ile ilgili olarak “Yüklemin etkisini üzerine alan, öznenin yaptığı eylemden etkilenmiş varlık ya da niteliği gösteren tümce ögesine nesne denir:”(6) demektedir. Dizdaroğlu da nesneleri “belirtisiz” ve “belirtili” nesne olarak iki şekilde değerlendirmekte “Geçişli eylemlerle kurulu tümcelerde yalın durumdaki nesneye belirtisiz nesne”,“Geçişli eylemlerle kurulu tümcelerde-i durum takısı almış olan nesneye belirtili nesne denir.”(7) şeklinde görüş ortaya koymaktadır.

Görüldüğü gibi gramercilerimizin çoğu nesnenin, “öznenin yaptığı işten etkilenen varlık veya nesne” olduğu konusunda birleşmekte ve bu ögenin ya yalın hâlde ya da yükleme hâlinde olabileceğini söylemektedirler. Yalnız Tahsin Banguoğlu nesnenin yönelme hâli eki de alabileceğinden bahisle (bkn. 3. dipnot) konuya farklı bir boyut getirmektedir.

Gerçekten de nesne öznenin yaptığı işten etkilenen varlık olduğuna göre bugün dilimizde çift şekilleri bulunan“atı binmek veya at binmek” ayrıca “ata binmek” şekillerinden“at-a” kelimesini de nesne olarak kabul etmek gerekir (8).

Bugünkü Türk lehçelerinin bir kısmında “at-nı min-” şeklinde olan bu şeklin Türkiye Türkçesi yazı dilinde “at-a bin-” şekline gelmesi kanaatimizce bir analoji (andırma, benzeme)dir. Zira Türkiye Türkçesindeki fiiller üzerinde yapı bakımından yeterli çalışmalar bulunduğu hâlde, anlam açısından tatmin edici çalışmalar henüz yapılmış değildir.“Bin-” fiilini bu yönden değerlendirdiğimizde “bulunduğumuz seviyeden, yerden yükselmek, yukarı çıkmak” anlamlarına geldiğini söyleyebiliriz .Dilimizde aynı anlamı ifade eden “çık-, uç-, zıpla-, yüksel-, tırman-, sıçra-” gibi fiiller yazı dilimizde kullanılırken yönelme hâli eki almış tamlayıcılar istemektedir (dağa çık-, havaya uç-, yukarıya zıpla-, göğe yüksel-, ağaca tırman-, göğe sıçra- gibi).

Bu bakımdan“bin-” fiili de anlamca aynı özelliği gösteren bahsettiğimiz fiillerin kullanılışlarına analojik olarak benzemiş ve “at bin-, atı bin-” şekilleri “ata bin-” şekline gelmiştir kanaatindeyiz.

(*)Gazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi.
(1)Muharrem Ergin. Türk Dil Bilgisi,İstanbul, 1962, s.377-378.
 (2)Tahsin Banguoğlu. Türkçe’nin Grameri, Ankara, 2000, s.527.
(3)a.g.e., s.409
(4)a.g.e., s.409.
(5)V.Hatiboğlu. Türkçe’nin Sözdizimi, Ankara, 1972, s.129.
(6)H.Dizdaroğlu,Tümce Bilgisi,Ankara, 1976, TDK Yay., s.77-81.
(7) a.g.e. s.79.
(8)Başka örnekler için bkn.:L.Karahan,Fiil-Tamlayıcı İlişkisi Üzerine,Türk Dili, Sayı: 549, Eylül 1997, s.209-213Nesne Resimleri

 • 2
  Nesne Örneği 4 ay önce

  Nesne Örneği

 • 2
  Edebiyatta Nesne Örneği 4 ay önce

  Edebiyatta Nesne Örneği

 • 1
  Nesne Nedir? ObjectSınıf (Class) , bir bütünü oluşturacak şekilde ortak özelliklere sahip olan üyelerin bir araya getirdikleri bütün olarak tanımlanabilir. Bunları daha sonra örneklendireceğiz.

Nesne (Object) ise, etrafımızda gördüğümüz ve tabiri eğer uygunsa “şey” olarak tanımladığımız varlıktır. Örnek verirsek; kalem, kağıt, defter, ben, onlar, Ahmet vs bunların hepsi birer nesnedir diyebiliriz. Nesnelerin iki temel bileşeni bulunur. 4 ay önce

  Nesne Nedir? Object
  Sınıf (Class) , bir bütünü oluşturacak şekilde ortak özelliklere sahip olan üyelerin bir araya getirdikleri bütün olarak tanımlanabilir. Bunları daha sonra örneklendireceğiz.

  Nesne (Object) ise, etrafımızda gördüğümüz ve tabiri eğer uygunsa “şey” olarak tanımladığımız varlıktır. Örnek verirsek; kalem, kağıt, defter, ben, onlar, Ahmet vs bunların hepsi birer nesnedir diyebiliriz. Nesnelerin iki temel bileşeni bulunur.

Nesne Sunumları

 • 2
  Önizleme: 4 ay önce

  NESNE ve YER TAMLAYICISI

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  NESNEveYER TAMLAYICISI

  2. Sayfa
  NESNE

  3. Sayfa
  NESNEBugünkü konu için önerilen literatür:1. Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 2008, 25-28.2. Mustafa Özkan, Türkçe Cümle Bilgisi - II, Anadolu Üniversitesi, 2013, 37-43.

  4. Sayfa
  NESNENesne, cümlede yüklemin bildirdiği ve öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir.Cümlelerde nesnenin bulunması için, fiilin geçişli olup olmadığına bakmak gerekir.Yüklemi geçişli fiil olan cümlelerde, nesne mutlaka vardır.Yüklemi geçişsiz fiil olan cümlelerde ise, kılış ve oluş nesne üzerinde değil de öznenin üzerindedir.

  5. Sayfa
  NESNEÖrnekler:O nedenle de Numan'a öğüt vermeye kalktım. (geçişsiz fiil)Göz göze geldik ve hemen başka yere baktık. (geçişsiz fiil)Macaristan krallarına ait bir taç olan Krona'yı padişaha sunması için Veziriazam İbrahim Paşa'ya vermişti. (geçişli fiil)Onu öz oğlum gibi seveceğim. (geçişli fiil)

  6. Sayfa
  NESNENİN ÖZELLİKLERİNesne, geçişli fiile ya NOM ya da ACC durum ekiyle bağlanır:Eline bıçak aldı. (NOM)Uzaklarda bir çocuk görmüşsüm. (NOM)Sen bugün kalp kırdın. (NOM)Olsun, tedirginlik insanı uyanık tutar. (ACC) Suyu içtim, ama Türk kahvesi midemi altüst etmeye başladı. (ACC)Ben de onları yeryüzünden kaldırmaya ant içtim. (ACC)

  7. Sayfa
  NESNENİN ÖZELLİKLERİBuradan hareketle, nesneler iki çeşit olabilir:a) Belirtisiz nesne – Nesnesi NOM durumundadır:Ben polisiye roman okumam.On dokuz yaşında bir kız sevdi. b) Belirtili nesne – Nesnesi ACC durum ekini almıştır:İki yaşındayken annesini, dört yaşındayken babasını kaybeden Malet'yi dedesi büyütür.O kendi evrenini yaratır.

  8. Sayfa
  NESNENİN ÖZELLİKLERİBelirtisiz nesne her zaman yüklemin önünde yer alır ve konuşmacılar tarafından somut olarak belli olmayan bir varlığı karşılar.Belirtili nesne ise, konuşmacılar tarafından somut olarak belli olan, önceden konuştukları veya bildikleri bir varlığı karşılarlar.Belirtisiz nesne ve yüklem arasında sıkı bir ilişki vardır ve aralarına sadece bazı pekiştirme edatları (bile, dA, dahi…) girebilir:Çünkü sen tavuk bile kesecek olsan, düşüp bayılıvereceksin.Fikret eline fırça da almıştı.Eline ekmek dahi vermedi.

  9. Sayfa
  NESNENİN ÖZELLİKLERİCümlede belirtili nesnenin yeri değişebilir:Bunu bana bir çocuk anlattı.Kız kardeşi masada bardağı kırdı.Cümlede birden fazla nesne bulunabilir:Hayatımı, prensiplerimi, her şeyimi, bir küçük işaretinle bırakır gelirim.Her çağ kendi rüyalarını, kendi emellerini söyletmiş kelimeye.Yüzlerce kişi haftalarca her gün taze yemiş, taze sebze, taze balık yiyor.

  10. Sayfa
  NESNENİN ÖZELLİKLERİArt arda dizilen birden fazla cümlenin nesnesi ortak olabilir:Türk subayı bizleri dikkatle süzdü, başıyla selamladı.Mektubunu okumaktan bile korkuyorum, fakat merak da ediyorum.

  11. Sayfa
  NESNENİN ÖZELLİKLERİYüklemi isim soylu olan cümlelerde nesne yoktur, ancak “bir şeyi birine borçlu olmak” veya “bir şeyi bir şeye borçlu olmak” şeklinde kurulan isim cümlelerinde nesne bulunabilir:Ey yaşam güzelsin ve güzelliğini ölüme borçlusun. Milletvekilleri her yere rahatlıkla girip çıkmalarını dokunulmazlıklarına borçludurlar.Bu tercihinden de hiçbir zaman yakınmadı, çünkü bugün zirvede olmasını o tercihe borçluydu.

  12. Sayfa
  NESNENİN ÖZELLİKLERİİsim soylu kelime grupları, cümlede nesne olabilirler:Fidye görüşüldükten sonra son rakamın ayarlanacağını söyledi.son rakam: sıfat tamlamasıson rakamın ayarlanacağı: belirtili isim tamlaması (son rakamın: ty; ayarlanacağı: tn)Dev binanın üç-dört saat önce boşalmış olduğunu fark ettiler.

  13. Sayfa
  NESNENİN ÖZELLİKLERİBazen cümleler de nesne görevinde bulunabilir:Genç adam, kendi kendine: “Ne kadar değişmişim?” dedi.Dağlı çobanlar, “Size prenslerimizi gösterelim.” dediler.Cümlede nesneyi bulmak için, yükleme “ne?”, “neyi?” veya “kimi?” soruları sorulur.“Ne?” sorusunun cevabı ise, belirtisiz nesnedir.

  14. Sayfa
  YER TAMLAYICISI

  15. Sayfa
  YER TAMLAYICISIBugünkü konu için önerilen literatür:1. Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 2008, 29-32.2. Mustafa Özkan, Türkçe Cümle Bilgisi - II, Anadolu Üniversitesi, 2013, 43-47.

  16. Sayfa
  YER TAMLAYICISICümlede yüklemi yönelme, bulunma ve uzaklaşma bakımından tamlayan ögeye yer tamlayıcısı denir.Yer tamlayıcısı DAT (/-A/), LOC (/-DA/) ve ABL (/-DAn/) ad durum eklerinden birini alır ve doğrudan doğruya yükleme bağlanır:Babam eve gitti.Üsküp’te çok gülünç anıtlar var.Az sonra, barakadan çıktı.Eski literatürde buna “dolaylı tümleç” deniliyordu.

  17. Sayfa
  YER TAMLAYICISININ ÖZELLİKLERİCümlede bir veya birden fazla yer tamlayıcısı bulunabilir ve bunlar aynı veya farklı ekleri almış olabilirler:Rastlamıştım duvarda bir şâir arkadaşa.Kız bileğini kuvvetle silkip komisyoncudan kurtardı ve anasının yanına kaçtı.Ormanlardan, derelerden, köprülerden, tepelerden, uçurumlardan şimşek gibi geçti.Mahallede hiç kimse ona yanaşamazdı.Yüzükleri benden sana aldı.

  18. Sayfa
  YER TAMLAYICISININ ÖZELLİKLERİBazı sıralı cümlelerde yer tamlayıcısı ortak olabilir:Muhtelif kafileler, burada birikiyor, toplanıyor…Bu ağaç bin yıl boyunca bu topraklar üzerinde büyümüş, gelişmiş ve meyvelerini vermiştir.LOC ekli yer tamlayıcıları her cümlede, DAT ve ABL ekli yer tamlayıcıları ise, yüklemi isim soylu olan cümlelerde çok az kullanılır:Her şeyde kimsenin bilmediği bir eksiklik vardı.Bu sergilerin getireceği sanat ve güzellik terbiyesine bilhassa biz muhtacız.

  19. Sayfa
  YER TAMLAYICISININ ÖZELLİKLERİBazı durum, zaman ve miktar zarfları DAT, LOC ve ABL eklerini almalarına rağmen, yer tamlayıcısı değil, zarf tamlayıcılarıdır:En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya.Yeniden her gün açarmıi kanayan rengiyle.Odalara çoktan karanlık basmıştı.Tek başına tek odalı bir evde otururdu.Birden döndüm ve oradan uzaklaştım.Çocuk aniden fenalaştı.Doğrudan bana geliniz.Bu hâle senin yüzünden düştüm.

  20. Sayfa
  YER TAMLAYICISININ ÖZELLİKLERİİsim soylu kelime grupları, cümlede yer tamlayıcısı olabilir:Yanağındaki gamzelerden esen kızgın bir aşk yeli, Savapolos'u yaktı.Bu şarkı, beni her şeyden çok sevenlere gelsin.Akşama, Ertan Bey’lere gidiyoruz.Olaylar, dokuz yüz ikiden başladı.Hafta sonları, hem eve hem arkadaşına koşuyordu.

  21. Sayfa
  YER TAMLAYICISININ ÖZELLİKLERİ6. Cümlede yer tamlayıcısını bulmak için, yükleme “kime?”, “kimde?”, “kimden?”, “neye?”, “nede?”, “neden?”, “nereye?”, “nerede?”, “nereden?” soruları yöneltilir.

  22. Sayfa
  Aşağıdaki cümlelerde nesne ve yer tamlayıcılarını bulunuz:Amerikalıların öncelikle toplumlarındaki sosyal güvenlik şemsiyesinin durumunu gözden geçirmelerinde fayda vardır.Uzaktan, dövüşe titreyerek bakan yamaklardan biri sordu.Yerde nemli toprakların arasından, ağaçların dallarından tatlı mor renkli kıvır kıvır dumanlar yükseliyor.Orada başka birisi baba ile oğul arasında geçen bu acı sözleri dinliyordu.

  23. Sayfa
  BUGÜNLÜK BU KADAR.

 • 1
  Önizleme: 4 ay önce

  Sınıflar, Nesneler ve Metodlar Slayt PPTX Sunum

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Sınıflar, Nesneler ve Metodlar

  2. Sayfa
  Sınıflar ve NesnelerSınıflar (Class) nesneleri tanımlamak ve bu nesneler üzerinde çalışacak metodları sağlamak için kullanılırlar.Aynı zamanda bu nesnelerin deklere edildiği ve problemleri çözmek için işlendiği programlardır.

  3. Sayfa
  ClassClass—Bir nesne türünün tanımlandığı programBelirli nesneleri inşa etmek için yazılan plan gibi düşünülebilirÖrnek: Otomobil sınıfıOtomobil tanımına uyan herhangi bir nesne bu sınıfın bir örneğidir.Java Class o sınıfın ne tür verilere sahip olduğunu anlatırHer nesne aynı veri elemanlarına sahiptir fakat bunların değerleri farklıdırJava Class her nesnenin hangi metodlara sahip olacağını anlatırAynı sınıftaki nesneler aynı metodlara sahiptirler

  4. Sayfa
  SınıflarSınıf Adı: OtomobilVeriler:Yakıt miktarı ________hız ________Plaka no ________Metodlar (yapılacak işler):hızıArttır:Nasıl: Gaz pedalına bas.dur:Nasıl: Fren pedalına bas.Birinci Nesne:Nesne adı: alininArabasıYakıt miktarı: 10 litrehızı: 55 km/saatPlaka no: “23 ZZ 4321”İkinci Nesne:Nesne adı: ayseninArabasıYakıt miktarı: 15 litrehızı: 85 km/saatPlaka no: “06 AB 1234”Üçüncü Nesne:Nesne adı: fatmanınArabasıYakıt miktarı: 0.5 litrehızı: 15 km/saatPlaka no: “23 CD 456”SınıfTanımıOtomobil sınıfının örnekleri olan nesneler

  5. Sayfa
  NesnelerNesneler değişkenlerdir; bunlar bir sınıfın özel bir isimle adlandırılan örnekleridirNesnelerin tipleri ait oldukları sınıftırNesnelerin hem veri hem de metodları vardırVeri elemanları ve metodları o nesnenin üyeleridirVeri elemanları aynı zamanda alanlar veya değişkenler olarak da adlandırılrBir metodu uyarmak o metodu çağırmak veya çalıştırmak anlamına gelirBir nesnenin metodunu çağırmak için genel syntax: nesne_değişkeni_Ismi.metod()nesne_değişkeni_Ismi çağıran objedir

  6. Sayfa
  Örnek: String ClassString bir sınıftırBir dizi karakter depolarlength metodu içerdiği karakter sayısını verirÖrnek: kullanıcı tarafından girilen karakterleri oku ve kaç karakter girildiğini yazString girilen;girilen = klavye.nextLine();System.out.println(girilen.length());

  7. Sayfa
  Class DosyalarıHerbir java class tanımlaması ayrı bir dosyada olmalıdırclass ve dosya için aynı isimler kullanılır, dosya ismine ".java" eklenirŞimdilik programlarınızda gerekli bütün class dosyalarını aynı klasöre koyun.

  8. Sayfa
  Nesne Değişkenleripublic bu değişkenlerin nasıl kullanılacağı konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığını gösterir.public değişkenler nokta operatoru ile ulaşılabilir: Ogrenci.isim = “Musti”;Bu değişkenler public yerine private olmalıdır.public String isim;public int yas;Public String no;

  9. Sayfa
  Nesne oluşturmakSyntax:class_Adı nesne_Adı = new class_Adı();Örneğin Ogrenci sınıfının bir nesnesini oluşturmak içinOgrenci veli = new Ogrenci();

  10. Sayfa
  Metodların kullanımıMetodlar bir nesnenin yapabileceği işlemlerdirBir metodu kullanmak için onu uyarır veya çağırırız metod çağrısı örneği: ogrenci1.getIsım()İki temel metod türü:Tek bir değer döndüren metodlarvoid metodlar, işlem yapıp değer döndürmezlerÇağıran nesne — hangi nesnenin işlemi yapacağını belirtirmetod ismi—nesnenin hangi işlemi yapacağını belirtirparametre listesi —bu örnekte herhangi bir parametre yok

  11. Sayfa
  Metodların return tipleriBütün metodların mutlaka return tipleri mutlaka belirtilmelidir.Return tipleri:primitif data tipi, char, int, doubleclass, String, Ogrenci, vb.void eğer herhangi birşey döndürmüyorsaint next = klavye.nextInt();

  12. Sayfa
  Return Statementpublic int sayac = 0;public int getSayac(){ return sayac++;}

  13. Sayfa
  Yerel-Global değişkenler ve BloklarBir blok, karşılıklı kıvırcık parantezler arasındaki ifadelerin tamamına denir.Blok içerisinde tanımlanan bir değişken sadece o blok içerisinde tanınır.Bloğun çalışması bittiğinde o değişken de yokolur.Yerel değişkenler blok dışından çağrılamazlar.Bütün blokların dışında fakat sınıfın içinde tanımlanan değişkenler global değişkenler olarak adlandırılır.

  14. Sayfa
  public ve privatepublicBaşka class veya programlar public değişkenlere direkt olarak ulaşıp değiştirebilirlerBaşka herhangi bir class veya program bir public metodu uyarabilirprivateSadece aynı class içindeki bir metod private değişkenlere ulaşabilirSadece aynı class içindeki bir metod bir private metodu uyarabilir Örnek değişkenler uygunsuz erişimi engellemek için private olarak tanımlanmalıdır.

  15. Sayfa
  Bilgi gizleme ve Sarma-Kapsülleme (Encapsulation)Bilgi GizlemeBir nesne içindeki veriyi gizlemeDirekt ulaşıma engel olEncapsulationNesne ve Sınıflar kullanNesneler hem veri elemanarı hem de bu elemanlar üzerinde çalışacak metodlar içerir. Nesne Tabanlı Programlamanın köşetaşları Her ikisi de soyutlamanın birer türüdürEncapsulation, inheritance and polymorphism are the three fundamental principles of the OOPSarma, Kalıtım ve çok işlevlilik

  16. Sayfa
  Encapsulation is the ability of an object to be a container (or capsule) for related properties (ie. data variables) and methods (ie. functions).Data hiding is the ability of objects to shield variables from external access. These private variables can only be seen or modified by use of object accessor and mutator methods. This permits validity checking at run time. Access to other object variables can be allowed but with tight control on how it is done. Methods can also be completely hidden from external use. Those that are made visible externally can only be called by using the object's front door (ie. there is no 'goto' branching concept).

  17. Sayfa
  Inheritance is the capability of a class to use the properties and methods of another class while adding its own functionality. An example of where this could be useful is with an employee records system. You could create a generic employee class with states and actions that are common to all employees. Then more specific classes could be defined for salaried, commissioned and hourly employees. The generic class is known as the parent (or superclass or base class) and the specific classes as children (or subclasses or derived classes). The concept of inheritance greatly enhances the ability to reuse code as well as making design a much simpler and cleaner process.Polymorphism is the capability of an action or method to do different things based on the object that it is acting upon. This is the third basic principle of object oriented programming. Overloading and overriding are two types of polymorphism . Now we will look at the third type: dynamic method binding.Overloaded methods are methods with the same name signature but either a different number of parameters or different types in the parameter list. For example 'spinning' a number may mean increase it, 'spinning' an image may mean rotate it by 90 degrees. By defining a method for handling each type of parameter you achieve the effect that you want.Overridden methods are methods that are redefined within an inherited or subclass. They have the same signature and the subclass definition is used.

  18. Sayfa
  SummaryPart 1Classes have instance variables to store data and methods to perform actionsDeclare instance variables to be private so they can be accessed only within the same classThere are two kinds of methods: those that return a value and void-methods Methods can have parameters of both primitive type and class type

  19. Sayfa
  SummaryPart 2Parameters of a primitive type work differently than those of a class typeprimitive type parameters are call-by-value, so the calling object's variable is protected within the called method (the called method cannot change it)class type parameters pass the address of the calling object so it is unprotected (the called method can change it)For similar reasons, the operators = and == do not behave the same for class types as they do for primitive types (they operate on the address of object and not its values)Therefor you should usually define an equals method for classes you define (to allow the values of objects to be compared)

Nesne Videoları

 • 2
  4 ay önce

  Bu videoya açıklama eklenmemiş.

 • 2
  4 ay önce

  Fiilde Çatı - Nesne Yüklem İlişkisi

Nesne Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Nesne Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Nesne Nedir?
  Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Nesne Örneği
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)